Algemene voorwaarden

 

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Sans Sel: een adviesbureau en dienstverlener voor strategisch communicatieadvies en aanverwante diensten, handelend onder de namen ‘Bureau Sans Sel’, ‘Maison Sans Sel’ en ‘Sans Sel Sur Mer’. Sans Sel is geregistreerd in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 81829957 en gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland. 
 2. Cliënt: de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die met Sans Sel een overeenkomst heeft of hebben gesloten.
 3. Partijen: Sans Sel en Cliënt.
 4. Overeenkomst: de door Partijen schriftelijk overeengekomen afspraak tot de uitvoering van de Opdracht alsmede de voorwaarden waaronder de Opdracht zal worden uitgevoerd. Alsook de door Partijen schriftelijk overeengekomen afspraak tot toegang tot het Evenement en de voorwaarden dienaangaande.
 5. Opdracht: onderdeel van de tussen Partijen geldende Overeenkomst, inhoudende een door Sans Sel ten behoeve van de Cliënt te verrichten taak conform de hierover in de tussen partijen overeengekomen offerte (niet van toepassing op Evenement).
 6. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis waarbij Client tegen betaling aan Sans Sel  via een ticket het recht tot toegang verkrijgt.
 7. Maison Sans Sel: de (meerdaagse) overnachting
 8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website van San Sel).

OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

 1. Alle offertes van Sans Sel zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 2. De in de offertes van Sans Sel vermelde bedragen zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. 
 3. Sans Sel behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren welke het gevolg zijn van wijziging van BTW-tarieven of van wettelijke regelingen en bepalingen. 
 4. Alle aanbiedingen en offertes van Sans Sel zijn 14 dagen geldig. Indien een aanbieding of offerte niet binnen 14 dagen na uitbrengen door Cliënt is aanvaard, wordt deze geacht te zijn verworpen. 
 5. Tussen Partijen komt een Overeenkomst tot stand, zodra de Cliënt een door Sans Sel uitgegeven offerte ondertekend retour zendt of via de elektronische weg accordeert. 
 6. Voor een Evenement en Maison Sans Sel geldt dat een Overeenkomst tot stand komt door acceptatie door Sans Sel van de aanmelding van Client en de bevestiging daarvan door Sans Sel aan Cliënt, waarbij Client een ticket of mailbevestiging krijgt. Toepasselijke termijnen worden op de website van Sans Sel aangegeven.
 7. Indien tussen Partijen is afgesproken dat (een deel van) het geoffreerde bedrag bij wijze van aanbetaling voorafgaand aan het aanvangen van de werkzaamheden zal worden voldaan, en de Cliënt voldoet deze betaling niet tijdig, dan is Sans Sel gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Het in artikel 2 van ‘De Annulering’ van deze Algemene Voorwaarden gestelde is van overeenkomstige toepassing.
 8. Tickets voor een Evenement kunnen door Cliënt niet worden geretourneerd. Uitzondering geldt indien Cliënt aantoont dat sprake is van het doormaken van een coronabesmetting. In dat geval kent Sans Sel aan Client een tegoed toe dat recht geeft op een ticket voor een volgend Evenement.

VERPLICHTINGEN SANS SEL

 1. Sans Sel zal de Opdracht goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de opdracht uitvoeren conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. Op Sans Sel rust een inspanningsverplichting. 
 2. Sans Sel draagt er zorg voor dat de Opdracht wordt uitgevoerd door terzake deskundige personen.
 3. Sans Sel is gerechtigd voor de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen.
 4. Sans Sel verplicht zich tot geheimhouding van alle, in het kader van de Overeenkomst door de Cliënt aan Sans Sel verstrekte, gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.
 5. Sans Sel draagt in geval van een Evenement en Maison Sans Sel zorg voor zorgvuldige controle van de gegevens die Cliënt aan Sans Sel in het aanmeldproces kenbaar maakt. 
 6. Sans Sel is gerechtigd om in geval van een Evenement en Maison Sans Sel een maximum te stellen aan het aantal deelnemers.

LEVERING

 1. Bureau Sans Sel zal de Opdracht met bekwame spoed uitvoeren.
 2. Cliënt is ertoe gehouden een spoedige levering van de diensten in het kader van de Overeenkomst
 mede mogelijk te maken. 
 3. De door Bureau Sans Sel aangegeven termijnen zijn steeds van indicatieve aard. Slechts indien zulks nadrukkelijk en expliciet uit de Overeenkomst blijkt, is deze termijn een uiterlijke en fatale termijn. 
 4. Indien de Cliënt niet tijdig, dat wil zeggen, binnen 2 werkdagen nadat een concept of advies is geleverd waarvoor akkoord of input van de Cliënt benodigd is, hierop inhoudelijk reageert, zal de leveringstermijn vertraging opleveren. Indien de uitvoering van de Opdracht vertraging ondervindt om een andere reden dan in de voorgaande zin bedoeld, ontvangt de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

BETALING

 1. Betaling door de Cliënt aan Sans Sel dient binnen 7 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. 
 2. Bij accordering van de offerte, wordt een aanbetaling van 50% door de Cliënt voldaan. Sans Sel vangt pas aan met de uitvoering van de Overeenkomst indien deze aanbetaling volledig is voldaan. 
 3. Vanaf de schriftelijke of elektronische accordering van de offerte geldt een betalingsverplichting van 50% van het totaalbedrag vermeld op de offerte.
 4. De Cliënt wordt niet in gebreke gesteld na verval van de betalingstermijn, maar verkeert direct in verzuim. Als gevolg van het in verzuim zijn is de Cliënt, per de vervaldatum, wettelijke rente over het factuurbedrag aan Sans Sel verschuldigd.
 5. Indien de Cliënt het verschuldigde niet binnen 5 dagen nadat Sans Sel  een aanmaning heeft verstuurd, heeft voldaan, heeft Sans Sel naast recht op een wettelijke rentevergoeding, tevens recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 250,-. 
 6. Sans Sel houdt zich bovendien het recht voor bij niet tijdige betaling haar diensten op te schorten voor zolang als volledige betaling van de Cliënt uitblijft. 
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op. 
 8. Ingeval van een Evenement is Client de gehele betaling voor het ticket ineens verschuldigd binnen 48 uur te rekenen vanaf het moment dat Sans Sel de bevestiging van acceptatie heeft verstuurd. 
 9. Ingeval van een overnachting bij Maison Sans Sel is Client de gehele betaling voor de overnachting(en) ineens verschuldigd binnen 48 uur te rekenen vanaf het moment dat Sans Sel de bevestiging van acceptatie heeft verstuurd.
 10. Client dient de betaling van het ticket voor het Evenement te voldoen via gebruikmaking van de elektronische betaallink die Sans Sel met de bevestiging aan Cliënt verstuurt. Mocht deze link niet functioneren dan neemt Client direct met Sans Sel contact op.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Sans Sel is met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van haar werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van niet of onvoldoende in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid, en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de opdracht redelijkerwijs mag worden vertrouwd, en ongeacht of zij deze werkzaamheden zelf heeft uitgevoerd, dan wel of zij derden heeft ingeschakeld om deze werkzaamheden namens haar uit te voeren.
 2. Sans Sel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot,  gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen en/of stagnatieschade, welke Cliënt mocht lijden door gebreken in de uitvoering van de Opdracht. 
 3. Sans Sel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de Cliënt aan Sans Sel verstrekte informatie en/of aangeleverd materiaal.
 4. Buiten het in lid 1 genoemde is Sans Sel is nimmer aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door derde partijen met wie zij in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden (heeft) samen(ge)werkt. Ook is Sans Sel nimmer aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door derde partijen met wie zij in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden op verzoek of door tussenkomst van de Cliënt (heeft) samen(ge)werkt.
 5. In geval niettegenstaande de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen enige aansprakelijkheid op Sans Sel mocht rusten, dan zal de aansprakelijkheid van Sans Sel te allen tijde beperkt zijn tot het factuurbedrag, dat Sans Sel Cliënt in het kader van de overeenkomst in de 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis in rekening heeft gebracht, met dien verstande, dat dit bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Sans Sel haar uitkeert, nimmer te boven gaat.
 6. Sans Sel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die Client als houder van een ticket voor een Evenement ondervindt door handelen of nalaten van derden.
 7. Sans Sel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die Client als deelnemer aan Maison Sans Sel ondervindt door handelen of nalaten van derden.

TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Sans Sel, www.bureau-sans-sel.com
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sans Sel en Cliënt, alle door Sans Sel ten behoeve van de Cliënt te verrichten werkzaamheden en op alle Opdrachten.
 3. Algemene Voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. De Cliënt verklaart expliciet dat deze Algemene Voorwaarden hem of haar voorafgaand de opdracht ter hand zijn gesteld. De Cliënt verklaart bovendien expliciet de inhoud van de Algemene Voorwaarden tot zich hebben genomen en verklaart zich expliciet akkoord met alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 5. Sans Sel is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigingen en zal de Cliënt bij wijziging hiervan schriftelijk of via de elektronische weg op de hoogte stellen.

VERPLICHTINGEN CLIËNT

 1. De Cliënt stelt Sans Sel in de gelegenheid de Opdracht uit te voeren.
 2. De Cliënt verstrekt Sans Sel alle benodigde gegevens, concepten en documenten, waarvan Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor het op correcte wijze uitvoeren van de Opdracht. Sans Sel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van aan Sans Sel verstrekte informatie.
 3. Wordt er aan de leden 1 en 2 van dit artikel geen gevolg gegeven, dan is Sans Sel bevoegd diens werkzaamheden voor de Cliënt op te schorten c.q. te beëindigen. Sans Sel houdt zich in een dergelijk geval het recht voor de gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Cliënt in rekening te brengen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, dient Cliënt in geval vaste prijzen overeen zijn gekomen, de door Cliënt nog gewenste wijzigingen op door Sans Sel in concept opgeleverde documenten, ontwerpen en adviezen, of hierover te stellen vragen binnen 07 dagen na de levering van deze concepten door Sans Sel, schriftelijk aan Sans Sel te melden. Sans Sel behoudt zich het recht voor om aanpassingen, aanvullingen en/of vragen naar aanleiding van dergelijke meldingen, die na de genoemde periode binnenkomen, uit te voeren of te adresseren tegen het gangbare uurtarief zoals genoemd in iedere offerte.
 5. Cliënt dient gebreken aan de (voltooide) werkzaamheden binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 14 dagen nadat Cliënt deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk en met redenen omkleed, aan Sans Sel te melden.
 6. Het overdragen van toegang voor Maison Sans Sel of een ticket voor een Evenement is uitgesloten, het ticket is enkel bestemd om te worden gebruikt door de (natuurlijke) persoon van Client die bij de aanmelding door Client is vermeld

DE ANNULERING

1. De Cliënt kan de Overeenkomst slechts annuleren, indien Sans Sel nog niet met de werkzaamheden tot uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. De aanbetalingsverplichting van 50% blijft gelden en wordt niet terugbetaald.
Annulering door Client van een Overeenkomst die betrekking heeft op een Evenement is uitgesloten. 
Cliënt heeft evenwel in de 48 uur waarin zij conform het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde voor betaling van (het ticket voor deelname aan) het Evenement dient zorg te dragen, de mogelijkheid Sans Sel te verzoeken een ticket voor deelname aan een volgend Evenement toe te kennen. Dit ontslaat Cliënt even nimmer van de betaalverplichting. Annulering door Client van een Overeenkomst die betrekking heeft op Maison Sans Sel is mogelijk tot en met 7 dagen voor aanvang van de eerste overnachtingsdatum. Binnen de termijn van 7 dagen voor aanvang van de eerste overnachtingsdatum kan niet meer geannuleerd worden. De betalingsverplichting van 100% blijft gelden en wordt niet terugbetaald.

2. Indien Cliënt de Overeenkomst (niet betrekking hebbende op een Evenement en Maison Sans Sel) annuleert terwijl Sans Sel reeds met de uitvoering van de Opdracht is aangevangen, dan is de Cliënt gehouden alle schade te vergoeden welke Sans Sel leidt ten gevolge van deze annulering. De hieronder begrepen schade bevat onder meer de vergoeding voor reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten, winstderving en gevolgschade.

3. Sans Sel heeft het recht een Evenement te annuleren indien Sans Sel concludeert dat er onvoldoende deelnemers voor het betreffende Evenement zijn en/of Corona maatregelen daartoe aanleiding geven. In geval van annulering vanwege onvoldoende deelnemers retourneert Sans Sel het reeds betaalde aan Client.
In geval van annulering vanwege Corona maatregelen kent Sans Sel aan Client een tegoed toe dat recht geeft op een ticket voor een volgend Evenement.

TARIEVEN

 1. Sans Sel hanteert zowel uurtarieven als vaste prijzen. De hoogte hiervan is terug te vinden in de offerte van Sans Sel.
  Voor Evenementen geldt een prijs voor deelname. De prijs die is gepubliceerd op het moment dat Client zich aanmeldt is de prijs die voor het ticket van Cliënt geldt. 
 2. Wanneer geen vaste tarieven overeen zijn gekomen, hanteert Sans Sel het uurtarief zoals op de offerte is opgenomen. 
 3. Indien Sans Sel uurtarieven hanteert, kan zij op voorhand voor zover mogelijk een inschatting van het aantal benodigde uren geven. Deze inschatting betreft nadrukkelijk een indicatie, en kan nooit als uiterlijk urenaantal begrepen of geïnterpreteerd worden. De Cliënt kan geen rechten ontlenen aan dergelijke inschattingen. 
 4. In de offerte staat vermeld welke dienst precies verricht zal worden tegen welk tarief. In geval voor de daadwerkelijke verrichte diensten meerwerk is uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden, opdracht of wens van de Cliënt zijn gewijzigd, dan zal Sans Sel dit meerwerk tegen het gangbare uurtarief, zoals genoemd in iedere offerte in rekening brengen

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de dienstverlening, Opdracht en de daaruit voortvloeiende documenten en producten berusten exclusief bij Sans Sel. Onder deze rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen: alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in de breedste zin des woords. 
 2. Sans Sel verleent Cliënt het recht de in het kader van de tussen partijen bestaande overeenkomst en de Opdracht vervaardigde documenten en producten te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn vervaardigd na volledige betaling. Het is Cliënt uitdrukkelijk niet toegestaan, buiten dit gebruiksrecht om, direct of indirect, producten gerelateerd aan de Opdracht, een dienst, document of product van Sans Sel inclusief adviezen, strategieën, concepten en/of ontwerpen, te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken en/of aan te bieden. 
 3. Het is Cliënt niet toegestaan de op materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten te verwijderen, te wijzigen, noch om het desbetreffende materiaal of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Sans Sel.
 4. Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet bedoeld om enige rechten van intellectuele eigendom over te dragen. 
 5. Cliënt verleent bij voorbaat het recht aan Sans Sel om het geleverde werk in haar portfolio te plaatsen. Indien dit niet gewenst is, is Cliënt verplicht dit voor het akkoord van de offerte te melden

OVERMACHT

 1. In geval van overmacht van Sans Sel worden de prestaties van Sans Sel opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Indien de overmachttoestand langer dan één maand aanhoudt, dan zijn zowel Sans Sel als de cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Sans Sel brengt in een dergelijk geval alle kosten in rekening voor de tot het moment van overmacht uitgevoerde werkzaamheden en/of gemaakte kosten in het kader van de overeenkomst.
 3. In geval van een overmachttoestand heeft Cliënt geen enkel recht op enige (schade)vergoeding.
 4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Sans Sel onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Sans Sel kan worden gevergd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend (maar zijn niet beperkt tot): (burger)oorlog, oproer, staking, maatregelen van een overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting bij ziekte, machinedefecten (computers inbegrepen), technische storingen en overmacht bij het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord.

KLACHTEN

In geval van klachten zal Cliënt deze binnen bekwame tijd, of in elk geval binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan, melden via svea@bureau-sans-sel.com. Sans Sel verbindt zich ertoe klachten zo spoedig mogelijk, of in elk geval binnen 14 dagen na de melding in behandeling te nemen en Cliënt hieromtrent te berichten. 


GESCHILLEN

 1. Alvorens zich tot een rechter te wenden, zullen partijen het uiterste trachten om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.
 2. Elk geschil dat zich tussen partijen voordoet, en niet conform lid 1 van dit artikel kan worden opgelost, zal worden voorgelegd aan de rechter in Amsterdam.

SLOTBEPALINGEN

 1. Tussen Sans Sel en Cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien door rechterlijke tussenkomst een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun rechtskracht behouden.
 3. Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Sans Sel geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.